یافتن محصولات و سرویس ها

Hetzner- EX4s
CPU : Intel® Core™ i7-3770
RAM : 32G Ram DDR3
Hard : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD
Port : 1000Mbps Port
Bandwidth : 20 TB
IP : 1 * IPv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

180,000 ماهانه
Hetzner- EX6
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM : 16G Ram DDR3 ECC
Hard : 2 x 3 TB SATA Enterprise
Port : 1000Mbps Port
Bandwidth : 20 TB
IP : 1 * IPv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

180,000 ماهانه
Hetzner- EX60
CPU :Intel® Core™ i7-920
RAM : 48G Ram DDR3
(Hard : 2 x 2 TB Sata 6 Gb/s Enterprise 7200 RPM (software-raid 1
Port : 1gbit/s guranteed 200 mbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

240,000 ماهانه
Hetzner-EX4
CPU : Intel® Core™ i7-3770
RAM : 16G Ram DDR3
Hard : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD
Port : 1000Mbps Port
Bandwidth : 20 TB
IP : 1 * IPv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

180,000 ماهانه
Hetzner-EX40
CPU : Intel® core™ i7-4770 processor
RAM : 32G Ram DDR3
(Hard : 2 x 2 TB Sata 6 Gb/s Enterprise 7200 RPM (software-raid 1
Port : 1Gbit/s Guranteed 200 Mbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

200,000 ماهانه
Hetzner-EX40-Hybrid
CPU : Intel® core™ i7-4770 processor
RAM : 32G Ram DDR3
(Hard : 2 x 2 TB Sata 6 Gb/s Enterprise 7200 RPM And 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD Software-RAID 1
Port : 1Gbit/s Guranteed 200 Mbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

270,000 ماهانه + 230,000 هزینه تنظیم
Hetzner-EX40-SSD
CPU : Intel® core™ i7-4770 processor
RAM : 32G Ram DDR3
Hard :2 x 240 GB 6 Gb/s SSD Software-RAID 1
Port : 1Gbit/s Guranteed 200 Mbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4
بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.
240,000 ماهانه
Hetzner-EX41
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM : 32G Ram DDR4
Hard : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
Port : 1Gbit/s Guranteed 1 Gbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4
بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.
200,000 ماهانه + 316,000 هزینه تنظیم
Hetzner-EX41-SSD
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM : 32G Ram DDR4
Hard : 2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
Port : 1Gbit/s Guranteed 1 Gbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.
200,000 ماهانه + 316,000 هزینه تنظیم
Hetzner-EX41S
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM : 64G Ram DDR4
Hard : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
Port : 1Gbit/s Guranteed 1 Gbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

200,000 ماهانه + 316,000 هزینه تنظیم
Hetzner-EX41S-SSD
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM : 64G Ram DDR4
Hard : 2 x 250 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
Port : 1Gbit/s Guranteed 1 Gbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

200,000 ماهانه + 316,000 هزینه تنظیم
Hetzner-EX51
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM : 64G Ram DDR4
Hard : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
Port : 1Gbit/s Guranteed 1 Gbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4

بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

240,000 ماهانه + 396,000 هزینه تنظیم
Hetzner-EX51-SSD
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM : 32G Ram DDR4
Hard : 2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
Port : 1Gbit/s Guranteed 1 Gbit/s
Bandwidth : 30 TB
IP : 1 * ipv4
بعد از ثبت سفارش حتما به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس نرخ روز ارز اصلاح شود.

240,000 ماهانه + 396,000 هزینه تنظیم