هاست دانلود وارز هلند

DL-15GB 0 موجود است

در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت

 • 15گیگ RAID10 فضا
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • ۲گیگابیت پورت سرور میزبانی
 • دایرکت ادمین پنل
DL-25GB 0 موجود است

در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت

 • 25گیگ RAID10 فضا
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • ۲گیگابیت پورت سرور میزبانی
 • دایرکت ادمین پنل
DL-60GB 0 موجود است

در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت

 • 60گیگ RAID10 فضا
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • ۲گیگابیت پورت سرور میزبانی
 • دایرکت ادمین پنل
DL-100GB 0 موجود است

در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت

 • 100گیگ RAID10 فضا
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • ۲گیگابیت پورت سرور میزبانی
 • دایرکت ادمین پنل
DL-200GB 0 موجود است

در صورت سوختن هارد اطلاعات از بین نخواهد رفت

 • 200گیگ RAID10 فضا
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • ۲گیگابیت پورت سرور میزبانی
 • دایرکت ادمین پنل