یافتن محصولات و سرویس ها

ECA-1024
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1 گیگ
فضا: 50 گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


30,000 ماهانه
80,000 سه ماهه
160,000 شش ماهه
315,000 سالانه
ECA-2048
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 2 عدد
رم : 2گیگ
فضا: 75گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


50,000 ماهانه
150,000 سه ماهه
250,000 شش ماهه
500,000 سالانه
ECA-3072
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3 گیگ
فضا: 100گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


70,000 ماهانه
210,000 سه ماهه
350,000 شش ماهه
700,000 سالانه
ECA-4096
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4گیگ
فضا: 150گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


90,000 ماهانه
270,000 سه ماهه
450,000 شش ماهه
950,000 سالانه
ECA-6144(6GIG)
CPU: XEON-E31270v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6گیگ
فضا: 200گیگ
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

عکس کنترل پنل VPS


125,000 ماهانه
370,000 سه ماهه
700,000 شش ماهه
1,350,000 سالانه