یافتن محصولات و سرویس ها

SSD-1024
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1024مگابایت
فضا25 گیگ SSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


30,000 ماهانه
80,000 سه ماهه
160,000 شش ماهه
315,000 سالانه
SSD-2048
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 2 عدد
رم: 2048مگابایت
فضا50 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


56,000 ماهانه
160,000 سه ماهه
340,000 شش ماهه
600,000 سالانه
SSD-3072
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3072مگابایت
فضا:75 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


84,000 ماهانه
240,000 سه ماهه
480,000 شش ماهه
1,000,000 سالانه
SSD-4096
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4096مگابایت
فضا:100 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


110,000 ماهانه
315,000 سه ماهه
620,000 شش ماهه
1,250,000 سالانه
SSD-6144
CPU: XEON-E31271v3
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6144مگابایت
فضا:150 گیگSSD
ترافیک:نامحدود
پنل ریبوت : بله

نوع هارد مورد استفاده SSD SAMSUNG PRO می باشد که نسبت به دیگر SSDها از سرعت بیشتری برخوردار است

قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


157,000 ماهانه
440,000 سه ماهه
900,000 شش ماهه
1,850,000 سالانه