یافتن محصولات و سرویس ها

IR-1024UN
CPU: Xeon E3-1231
تعداد هسته: 1 عدد
رم: 1024مگابایت
فضا: 50GB
ترافیک:نامحدود
پورت:10 مگابیت دوپلکس
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: پارس آنلاین
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


42,000 ماهانه
120,000 سه ماهه
240,000 شش ماهه
480,000 سالانه
IR-2048UN
CPU: Xeon E3-1231
تعداد هسته: 2 عدد
رم: 2048مگابایت
فضا: 75GB
ترافیک:نامحدود
پورت:10 مگابیت دوپلکس
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: پارس آنلاین
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


60,000 ماهانه
170,000 سه ماهه
340,000 شش ماهه
680,000 سالانه
IR-3072UN
CPU: Xeon E3-1231
تعداد هسته: 3 عدد
رم: 3072مگابایت
فضا: 100GB
ترافیک:نامحدود
پورت:10 مگابیت دوپلکس
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: پارس آنلاین
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


90,000 ماهانه
250,000 سه ماهه
520,000 شش ماهه
1,000,000 سالانه
IR-4096UN
CPU: Xeon E3-1231
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 4096مگابایت
فضا: 150GB
ترافیک:نامحدود
پورت:10 مگابیت دوپلکس
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: پارس آنلاین
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


120,000 ماهانه
350,000 سه ماهه
700,000 شش ماهه
1,400,000 سالانه
IR-6144UN
CPU: Xeon E3-1231
تعداد هسته: 4 عدد
رم: 6144مگابایت
فضا: 200GB
ترافیک:نامحدود
پورت:10 مگابیت دوپلکس
پنل ریبوت : بله
دیتاسنتر: پارس آنلاین
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

دموی کنترل پنل VPS


180,000 ماهانه
520,000 سه ماهه
108,000 شش ماهه
2,160,000 سالانه