سرور مجازی هلند معمولی

ECA-1024

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SAS

 • ۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-2048

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SAS

 • ۷۵ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-3072

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SAS

 • ۱۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-4096

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SAS

 • ۱۵۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-6144

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • 6 هسته

 • 6 گیگابایت

 • SAS

 • ۲۰۰ گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس