سرور مجازی هلند معمولی

ECA-1024 0 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۱ هسته

 • ۱ گیگابایت

 • SAS RAID 1

 • 25 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-2048 0 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۲ هسته

 • ۲ گیگابایت

 • SAS RAID 1

 • 50 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-3072 0 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۳ هسته

 • ۳ گیگابایت

 • SAS RAID 1

 • 75 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-4096 0 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • ۴ هسته

 • ۴ گیگابایت

 • SAS RAID 1

 • 100 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس

  ECA-6144 0 موجود است

 • ۲x Intel Xeon E5620

 • 6 هسته

 • 6 گیگابایت

 • SAS RAID 1

 • 150 گیگابایت

 • ۱ گیگابیت

 • نامحدود

 • Serverius/Ecatel

 • ویندوز و لینوکس